خدایا : 
همه دنیا بخــواد و تو بگــــی نه !
همه دنیا نخــواد و تو بگــــی آره تمـــومه !

همین که اول و آخـــــــر تــو هستی !
به محتاجِ تو محتاجی حرومــــه !