نگرانشان هستیم ..
با دردشان درد می کشیم ..
زجر می کشیم ..
ولی ..
شاید بیشترین درد ما ضعف روحی و منفی اندیشی مان باشد ..
به چشمانشان نگاه کنید ..
هنوز امید برق می زند ..
و شوق رسیدن به فردا موج ..
...
نا امیدیمان را پای درد طفلکانمان نگذاریم ..
تو رو خدا چشماشو نگاه کن !!
...

آخ ... خدایاااااا .. برای تو کاری نداره !