تنها با نام خدا دلها آرام میگیرد.
{یا الله}{یا کریم}{یا رب}یا سبحان}{یا مجید}خدایا !
من چیزی نمیبینم
آینده پنهان است
ولی آسوده ام ،
چون تو را می بینم
و تو همه چیز را . .