می خوام امشب هر کی این پست رو می خونه برای عزیزای

گلم...بچه های بیمارستان کودکان بخش خون دعا کنیم

که هر چه زودتر خوب بشن ...


رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ 
پروردگارا من به هر خیرى كه سویم بفرستى

 سخت نیازمندم