سرطان نه یك بیماری 


كه نام ماه اول تابستان است...


ماه خرچنگ كه توی چنگالهایش تو را می فشارد

و درد و زخم را به تو میدهد...دست و پا میزنی تا فرار

 كنی هی چنگالهایش بیشتر فرو می رود..فرو فروتررر....


اول داغی تابستان است كه داغی سرم توی رگهایت

می پیچد و تو می خواهی تمام زندگی غمگینت را بالا بیاوری.

وقتی كه همكلاسی ات روی لیزی سرت دست می كشد و تو مور مور می شوی...

وقتی كه مادرت به جای خریدن عروسكهای گران قیمت

 داروهای گرانقیمت تر برایت هدیه می گیرد..


سرطان نام یك بیماری نیست ماه قبل از اسد است