از خدا خواستم عادت های زشتم را تركم دهد!
خدا فرمود:خودت باید آنها را رها كنی
از او خواستم فرزند معلولم را شفا دهد
فرمود:لازم نیست روحش سالم است جسم هم كه موقت است
از او خواستم لااقل به من صبر عطا كند
فرمود:صبر حاصل سختی و رنج است عطا كردنی نیست آموختنی است
گفتم مرا خوشبخت كن
فرمود:نعمت از من خوشبخت شدن از تو
از او خواستم مرا گرفتار رنج و عذاب نكند
فرمود:رنج تو را از دلبستگی های دنیایی جدا و به من نزدیكتر میكند
از او خواستم روحم را رشد دهد
فرمود:نه!تو خودت باید رشد كنی من فقط شاخ و برگ اضافی ات را هرس میكنم تا بارور شوی 
ازخدا خواستم كاری كند كه از زندگی لذت ببرم
فرمود برای این كار من به تو.....(زندگی دادم)