-من از خداوند خواستم به من توان و نیرو دهد

و او بر سر راهم مشکلاتی قرار داد تا نیرومند شوم.

-من از خداوند خواستم که به من عقل و خرد دهد

و او پیش پایم مسائلی گذاشت تا حل کنم.

-من از خداوند خواستم به من ثروت عطا کند

و او به من فکر داد تا برای رفاهم بیشتر تلاش کنم.

-من از خدا خواستم به من شهامت دهد

و او خطراتی در زندگیم پدید آورد تا بر آنها غلبه کنم.

-من از خدا خواستم به من عشق دهد

و او افراد زجر کشیده ای را نشانم داد تا به آنها محبت کنم.

-من از خدا خواستم به من برکت دهد

و خداوند به من فرصت هایی داد تا از آنها بهره بگیرم.

-من هیچ کدام از چیزهای را که خواستم دریافت نکردم

ولی به چیزهایی که نیاز داشتم رسیدم.