ترجمه:اگر خدا چیزی را که میخواهی به تو نمیدهد یعنی به آن نیازی نداری
کیا موافقن؟؟