سرطان نه یك بیماری 
كه نام ماه اول تابستان است...
ماه خرچنگ كه توی چنگالهایش تو را می فشارد و درد و زخم را به تو میدهد...دست و پا میزنی تا فرار كنی هی چنگالهایش بیشتر فرو می رود..فرو فروتررر....
اول داغی تابستان است كه داغی سرم توی رگهایت می پیچد و تو می خواهی تمام زندگی غمگینت را بالا بیاوری.
وقتی كه همكلاسی ات روی لیزی سرت دست می كشد و تو مور مور می شوی...
وقتی كه مادرت به جای خریدن عروسكهای گران قیمت داروهای گرانقیمت تر برایت هدیه می گیرد..
آقا زنده میماند..آقا سرطان یعنی چی؟!آقا كجا؟كی؟چیكار كنیم؟!...سرطان شنیدن تكراری این جملات همیشگی هست...
سرطان نام یك بیماری نیست ماه قبل از اسد است...