به جای نا امیدی
به جای ترحم بی مورد
به جای ترس از آینده،
به کودکان سرطانی در گذر از این راه دشوار کمک کنیم ..
فردا نه !!
همین امروز ...