از چه لرزیدی زمین...؟
به کدام گناه صورت مادر اشک شد و
صورت کودک تباه...؟

از چه لرزیدی
که قلب ایران اینگونه میسوزد...؟تسلیت میگم به همه ایرانیا..

دست به دعا بردارید...

برای قلب هایی دعا کنید که شاید هنوز زیر خاک میتپند...

برای اشک ها..

برای ناله ها...

برای زخمی ها..

بیاید دست به دعا برداریمحس ِ اون مادر اهری که ساعت چهار زنگ زده به شوهرش که بپرسه برای ِ افطار چی درست کنم؟
رفته از دخدرا و پسراش پرسیده چی هوس کردن که امروز افطار براشون بپزه.
یه ساعت بعد تنهاترین زن ِ دنیا شده ...
دنیا همین‌قدر بی رحمه ...