کـودکــی کـه مـیــدانـد ؛

گـــریـه هـــای مـــــــــــادرش ،

تــن فــروشـی هــای خــــــــــواهـرش ،

دســت هــای پیــنـه بـسـتـه ی پـــــــــدرش ،

هـمه از بـی پــــولــــــی اســت ...

چـگـونـه در مــدرسـه بنــویـسـد "علــم بــهـتر از ثـــروت اســت" ؟!