ای مردم..یکم دور و برتونو نگاه کنید..
این انصاف نیست...