تمام فریادمان را می زنیم که: آی مردم! این کودکان رحم نمی­خواهند! حمایت می­خواهند! حمایتشان کنید!