خداوندا آمده ام حست کنم
خداوندا میخواهم برای همه ی داده ها و نداده هایت بوسه بارانت کنم
خداوندا کمکم کن تا اینگونه بودن را باور کنم
یاریم کن تا