بنده ی من تو به هنگامی که دعا می کنی من آنچنان گوش فرا میدهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری ...خدایا!
دلم گرفته میان اینهمه آرزوها!
دلتنگ ترین بنده ات را دریاب!