اون ازین ناراحت نیست که پا نداره..به جاش یه قلب خیلی بزرگ داره و این براش مهمتره