مهم نیست قفل ها دست کیست
مهم این است کلیدها دست خداست