این دختر بچه 5 سالشه و از سرطان جون سالم به در برده
به امید روزیکه دست به دست هم برای لبخند زدن کودک سرطانی دیگر تلاش کنیم