من راستی اندوهگین آن كودكم كه از سرمای شب و از پوسته های هندوانه میفهمد كه دیشب شب یلدا بوده است....