نمی خواهم بمیرم ، با که باید گفت ؟

کجا باید صدا سر داد ؟

در زیر کدامین آسمان ،
... ... 
روی کدامین کوه ؟

که درذرات هستی رَه بَرَدتوفان این اندوه

که ازافلاک عالم بگذردپژواک این فریاد!

کجا باید صدا سر داد؟